ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს ჰერალდიკის საკითხების განმხილველი  მუდმივმოქმედი კომისიის  შემადგენლობამამუკა წურწუმია


ელდარ შენგელაია


მამუკა გონგაძე


თორნიკე ასათიანი


ზაქარია კიკნაძე


დავით კლდიაშვილი


გოჩა ჯაფარიძე


თემურ ჯოჯუა


ნიკო  ჯავახიშვილი


გიორგი ლობჟანიძე


ირაკლი ფაღავა 


მირიან კიკნაძე                
კომისიის თავმჯდომარე; ისტორიის დოქტორი


ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარე


ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე


ჰერალდიკის სპეციალისტი


მხატვარი; ჰერალდიკის სპეციალისტი


ჰერალდიკის სპეციალისტი


ისტორიკოსი; პროფესორი


ისტორიკოსი; პროფესორი


ისტორიკოსი; პროფესორი

 

ჰერალდიკის სპეციალისტი


ისტორიის დოქტორი; ნუმიზმატიკის სპეციალისტი


მხატვარი; ჰერალდიკის სპეციალისტი