1. საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ
 2. საქართველოს კანონი სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ
 3. საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოების შესახებ 
 4. საქართველოს მთავრობის დადგენილება, საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოებთან ერთად სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების აღმართვის, გამოფენისა და გამოსახვის წესის დამტკიცების შესახებ.12.06.2019 
 5. „საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოების გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 6. „საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს დებულება " 29.09.2020

 


                        

                   რ ე კ ო მ ე ნ დ ა ც ი ე ბ ი  საქართველოს საჯარო დაწესებულების სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოს - ემბლემის შესაქმნელად
    სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ კანონის  მიღების შემდგომ დამტკიცებული სიმბოლოები  (22.02 2019. N4313-IIს) 

 • 18.10.2019  სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ემბლემა 
 • 07.11.2019  საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
 • 01.16.2020  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 
 • 05.02.2020  შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის ლოგო 
 • 17.02.2020  სსიპ -საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო
 • 31.03.2020  თელავის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული სიმბოლოები
 • 30.07.20.-03.08.20. დამტკიცდა საქართველოს პრეზიდენტის დროშა და მისი აღმართვისა და გამოფენის წესი
 • 05.08.2020 შსს აკადემიის ემბლემა და თანამშრომელთა ფორმის ტანსაცმელი
 • 19.08.2020 "უწყებრივი მედლის და სამკერდე ნიშნის ნიმუშების და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს თავდაცვის                           მინისტრის 2018 წლის 29 ივნისის #60 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 • 04.12.2020. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანება No01-212 სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის უწყებრივი ჯილდოთი - საგარეო საქმეთა სამინისტროს მედლით დაჯილდოების წესისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ.
 • 03.12.2020. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება No164 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა ფორმის ტანსაცმლისა და ატრიბუტიკის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის №990 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 • 24.02.2021. სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის ლოგო
 • 18.03.2021. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანება #11, "უწყებრივი მედლისა და სამკერდე ნიშნის ნიმუშების და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2018 წლის 29 ივნისის #60 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე     /   მედლის ესკიზი
 • 07.07.2021. დადგენილება N-13 ქ. ოზურგეთი 7 ივლისი 2021 წელი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის დამტკიცების შესახებ
 • 23.08.2021. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №485, 2019 წლის 31 დეკემბერი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ
 • 09.08.2021. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანება #58, „უწყებრივი მედლისა და სამკერდე ნიშნის ნიმუშების და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2018 წლის 29 ივნისის №60 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 • 06.09.2021. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება #01-76/ნ, 6 სექტემბერი 2021 წელი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების დამტკიცების შესახებ
 • 06.09.2021. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება #01-77/ნ, 6 სექტემბერი 2021 წელი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახურის სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების დამტკიცების შესახებ
 • 27.09.2021. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში სამსახურებრივი უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტებისა და თადარიგის პოლიციელის მოწმობის დამტკიცებისა და გაცემის წესი
 • 26.11.2021. სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ემბლემა
 • 02.02.2022. სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ემბლემა 
 • 10.02.2022.სსიპ მინერალური რესურსების სააგენტო 
 • 19.04.2022 სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ემბლემა
 • 27.05.2022 სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - საქპატენტის ემბლემა
 • 20.06.2022 სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს უნიფომები და საშვი 
 • 07.07.2022 სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს (შემდგომ - სააგენტო) ტერიტორიული  ორგანოების - პრობაციის ბიუროების ოფიცერთა და სააგენტოს ცალკეულ მოსამსახურეთა სამსახურებრივი ფორმის ნიმუში და მისი გამოყენების წესი