საქართველოს ახალგაზრდობის სააგენტომ დაამტკიცა სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოები
დამტკიცდა თავდაცვის ძალების სპეციალური ოპერაციების სარდლობისა და კიბერუსაფრთხოების ბიუროს ემბლემები და საველე ფორმების შევრონები
ჰერალდიკისა და ვექსილოლოგიის III კონფერენცია
ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს 2022 წლის საქმიანობის შეჯამება
უკრაინის სიმბოლიკა
სახელმწიფო სიმბოლოების მუდმივად აღმართვის და სრული სახით გამოსახვის შესახებ 16.02.2022
საქართველოს ახალგაზრდობის სააგენტომ დაამტკიცა სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოები