ჰერალდიკისა და ვექსილოლოგიის III კონფერენცია
გილოცავთ საქართველოს კონსტიტუციის დღეს
გ ი ლ ო ც ა ვ თ
ლექცია ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში 11.04.2023.
ევროპის დროშა 17.03.2023
ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს 2022 წლის საქმიანობის შეჯამება
14 იანვარი სახელმწიფო დროშის დღე
საქართველოს მთავრობის # 572 დადგენილება 16.12.22.
სემინარი: ავტონომიური რესპუბლიკების სიმბოლოები ბათუმი 19.11.22
21.10.22. ბექა ჭიჭინაძის წიგნის პრეზენტაცია
27.07.22. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღმართული დროშები საერთო ჰერალდიკური მემკვიდრეობაა
11.07.22. დამტკიცდა დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომელთა უნიფორმები
20.06.22. დამტკიცდა სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს თანამშრომელთა უნიფორმა
გ ი ლ ო ც ა ვ თ
19.04.22.დამტკიცდა სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ემბლემა
უკრაინის სიმბოლიკა
სახელმწიფო სიმბოლოების მუდმივად აღმართვის და სრული სახით გამოსახვის შესახებ 16.02.2022
ევროპის დროშა
იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი