მესტიაში, სვანეთის ისტორიისა ეთნოგრაფიის მუზეუმში, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მხარდაჭერით საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭომ ჰერალდიკისა და ვექსილოლოგიის II ეროვნული კონფერენცია გამართა - თემაზე “სახელმწიფოს ჰერალდიკური პოლიტიკა და საერთაშორისო გამოცდილება..”
       კონფერენციის დახურვის დღეს სვანეთის ისტორიისა ეთნოგრაფიის მუზეუმში ჟურნალ ჰეროლდის მე-8 ნომრის პრეზენტაციაც შედგა.